Logo

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy podczas pandemii COVID-19

24 września 2020r. - SZKOLENIE ONLINE
godz. 9:00 - 14:00

Przedmiotowe szkolenie ma za zadanie ułatwienie pracodawcom, osobom kierującym pracownikami i służbom BHP prowadzenia odpowiednich działań skierowanych na zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenie COVID – 19. W szkoleniu wykorzystano obowiązujące przepisy oraz wytyczne:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz ze mianami,
 • Wytyczne rządowe dla zakładów i biur zawarte na stronie www.gov.pl,
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawarte na stronie www.gis.gov.pl,
 • Wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zawarte na stronie www.ciop.pl,
 • Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania,
 • Opinia NIŻ-PZH z dn. 19.03.2020 r. dot. zaleceń dla wentylacji i klimatyzacji COVID-19,
 • Komunikat CIOP-PIB nr 2 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 13.05.2020 w sprawie zasad postępowania z instalacjami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-CoV-2,
 • Komunikat CIOP-PIB nr 3 z dnia 19.03.2020 r. aktualizacja 21.05.2020 r. w sprawie zasad
  zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego,
 • Komunikat CIOP-PIB nr 4 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie ozonowania jako metody przeciwdziałającej skażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Z uwagi na brak szczegółowych przepisów i wytycznych do walki z COVID-19 podczas szkolenia przedstawione zostaną doświadczenie własne oraz innych zakładów, firm i spółek, które mogą być pomocne we właściwej realizacji wymagań Kodeksu pracy dotyczących obowiązku ochrony życia i zdrowia zatrudnionych pracowników w czasie pandemii.

 1. Praca zdalna w tarczy 4.0. Różnice między pracą zdalną i telepracą. Warunki bhp przy pracy zdalnej (home office), obowiązki pracodawcy i pracownika; kontrola stanowiska pracy, ergonomia na stanowisku pracy (bhp przy monitorach ekranowych), wypadki przy pracy - interpelacja  poselska nr 31198 w sprawie pracy w domu. Czy obowiązki zespołu powypadkowego uległy zmianie? Czy koronawirus może być przyczyną wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? Czy można dokonywać oględzin miejsca wypadku? Co zrobić z wszczętym postępowaniem wypadkowym?
   
 2. Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19? Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji i procedur dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem? Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem? Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19? Czy w obecnym stanie prawnym jest możliwość odstąpienia od wykonywania badań środowiska pracy ze względu na pandemię COVID-19? Czy jest możliwość przesunięcia komisji BHP?
   
 3. Szkolenia bhp i badania lekarskie w dobie COVID 19 – Czy każdy pracownik jest zwolniony z badań lekarskich? Czy wszyscy pracownicy są zwolnieni ze szkoleń BHP? Czy pracodawca może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp pomimo jego przesunięcia? Czy pracownik w obawie o swoje zdrowie może odmówić udania się na badania lekarskie wstępne i kontrolne? Czy można kierować pracownika na badania okresowe w trakcie pandemii? W jakiej formie przeprowadzić szkolenie bhp? Czy pracownik służby BHP może odmówić prowadzenie szkolenia? Czy stan epidemii zwalnia z obowiązku posiadania przez pracowników aktualnych uprawnień wymaganych do pracy na zajmowanym stanowisku?
   
 4. Wytyczne GIP i CIOP w sprawie organizacji stanowisk pracy; Jak zachować odległość 1,5 m na stanowisku pracy? Czy pracodawca może pracownikom mierzyć temperaturę ciała? Jaki stosować środki ochrony zbiorowej? Dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania i ozonowania. Zmiany w organizacji pracy – ograniczony dostęp do szatni i jadalni. Czy istnieje odpowiedzialność cywilna i karna pracodawcy w dobie koronowirusa? Obowiązki BHP, a roszczenia pracowników w przypadku zakażenia wirusem.
   
 5. Środki ochrony indywidualnej wykorzystywane do ochrony i zabezpieczenie przed COVID 19; dobór, stosowanie, oznakowanie; Jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualnej, a wyrobem medycznym? Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE? UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności? Co jest lepsze na stanowisku pracy - maska czy przyłbica? Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem? Czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach? Jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem? Czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE? Czy pracownicy powinni być wyposażeni w kombinezony ochronne? Czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI? Jak traktować zużyte ŚOI?

   

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, ekspert PIP w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej, specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności dotyczących przestrzegania przepisów dyrektyw: w sprawie środków ochrony indywidualnej, maszynowej i narzędziowej. Należy do zespołu Inspektorów Pracy zajmujących się nadzorem rynku w podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe.  Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO, miesięcznika INSPEKTOR PRACY
 
 

 

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Powrót