Logo

Zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych - sporządzanie kart i interpretacja kart uzyskanych od dostawców

maj 2018r., Warszawa

Od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy wzór karty charakterystyki, określony w rozporządzeniu UE nr 2015/830. Wzór karty charakterystyki jest dostosowany do wymogów klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP. W listopadzie 2015 r. ukazał się nowy poradnik Europejskiej Agencji Chemikaliów dotyczący sporządzania kart charakterystyki. Jednocześnie coraz więcej kart charakterystyki stanowią karty rozszerzone o scenariusze narażenia. Scenariusze narażenia mogą stanowić załącznik do karty lub informacje z nich mogą być włączone do odpowiednich sekcji. Użytkownicy chemikaliów mają obowiązek dostosowania warunków stosowania chemikaliów do zaleconych w scenariuszach narażenia.
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ww. rozporządzeniem karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki mieszanin z wykorzystaniem informacji zawartych w kartach charakterystyki surowców, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy.

Ramowy program szkolenia:
1.    Aktualne podstawy prawne określające tryb i zasady sporządzania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom karty charakterystyki (1 godz.)
2.    Struktura karty charakterystyki, omówienie informacji zamieszczanych w poszczególnych sekcjach i podsekcjach karty ze szczególnym   uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie klasyfikacji CLP w odniesieniu do mieszanin, w tym m.in.: (4 godz.)

 • Utworzenie i zamieszczanie w karcie charakterystyki identyfikatora produktu w przypadku mieszaniny
 • Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji
 • Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny (podsekcja 2.1. karty charakterystyki)
 • Elementy oznakowania mieszaniny zamieszczane w podsekcji 2.2 karty charakterystyki, w tym informacje uzupełniające umieszczane zgodnie z art. 25 i 32 CLP
 • Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecananymi procedurami monitorowania, dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8
 • Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP
 • Informacje o aktach prawnych w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Inne informacje zamieszczane w sekcji 16

3.    Scenariusze narażenia - włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki (1 godz)
4.    Podsumowanie szkolenia

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót