Logo

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia – wymogi dotyczące dostarczania kart odbiorcom, zawartość kart, rozszerzona karta charakterystyki zawierająca scenariusze narażenia, algorytm postępowania w przypadku otrzymania scenariuszy narażenia od dostawcy

16 grudnia 2019r., Warszawa

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem przekazywanym w łańcuchu dostaw, zawierającym informacje o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz o warunkach jej bezpiecznego stosowania. Od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy wzór karty charakterystyki, określony w rozporządzeniu UE nr 2015/830. Wzór karty charakterystyki jest dostosowany do wymogów klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1272/2008 tzw. rozporządzeniem CLP. W wielu przypadkach karty charakterystyki substancji chemicznych zawierają dodatkowo scenariusze narażenia jako załącznik. W przypadku mieszanin scenariusze narażenia mogą stanowić załącznik do karty lub informacje z nich mogą być włączone do odpowiednich sekcji. Użytkownicy chemikaliów mają obowiązek dostosowania warunków stosowania chemikaliów do zaleconych w kartach charakterystyki oraz w scenariuszach narażenia.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki mieszanin z wykorzystaniem informacji zawartych w kartach charakterystyki surowców, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Jeden z bloków na szkoleniu będzie poświęcony zagadnieniom związanym z wyborem właściwych scenariuszy narażenia i sprawdzeniu oraz udokumentowaniu zgodności zalecanych warunków stosowania i środków kontroli ryzyka z warunkami w zakładzie pracy odbiorcy karty.
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ww. rozporządzeniem karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

1.    Aktualne podstawy prawne określające cel, tryb i zasady sporządzania, aktualizacji oraz udostępniania odbiorcom kart charakterystyki

2.    Struktura karty charakterystyki, omówienie informacji zamieszczanych w wybranych sekcjach i podsekcjach karty

 • Wymogi ogólne dotyczące karty (data sporządzenia, aktualizacja)
 • Identyfikator produktu w przypadku substancji i mieszaniny, gdzie powinny być umieszczone numery rejestracji substancji w postaci własnej i stanowiących składniki mieszaniny
 • Zastosowania zidentyfikowane i odradzane
 • Elementy klasyfikacji i oznakowania produktu w sekcji 2, w tym informacje uzupełniające wymagane na oznakowaniu umieszczane zgodnie z art. 25 i 32 CLP
 • Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji
 • Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny
 • Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecanymi procedurami monitorowania, dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8
 • Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP
 • Informacje o aktach prawnych oraz o ocenie bezpieczeństwa chemicznego w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Inne informacje (sekcja 16)
 • Co to jest numer UFI i kiedy należy zamieścić go w karcie charakterystyki mieszaniny

3.    Scenariusze narażenia – wybór właściwego scenariusza narażenia, dokumentowanie zgodności zalecanych w scenariuszu warunków stosowania z warunkami w zakładzie, włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki przeznaczonych dla odbiorców mieszaniny

 • Scenariusz narażenia jako element oceny bezpieczeństwa chemicznego – kiedy powinniśmy otrzymać od dostawcy substancji scenariusz narażenia
 • Struktura scenariusza narażenia, scenariusze cząstkowe
 • Zamieszczanie SN jako załącznika do karty charakterystyki lub włączania informacji do karty
 • Jak korzystać z załączonych scenariuszy narażenia – wybór właściwych scenariuszy, sprawdzenie zgodności z warunkami stosowania w zakładzie pracy, jak przekazać informacje ze scenariusza swojemu odbiorcy

4.    Podsumowanie szkolenia
 

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót