Logo

Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

2019r., Warszawa

 

Przez wiele lat ugruntowało sie wśród polskich przedsiębiorców przekonanie, że BHP to "hamulcowy" w firmie, w szczególności zaś dla transportu i gospodarki magazynowej. Jak tu bowiem sprawnie realizować zadania, gdy inspektor BHP nakazuje nosić hełm ochronny, zakładać kamizelkę odblaskową, zapinać pasy bezpieczeństwa w wózkach, składować towar w wyznaczonych miejscach, czy przemieszczać sie tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi i transportowymi?  Jak realizować transport wewnątrzzakładowy, gdy wprowadza się elektroniczne ograniczenia prędkości jazdy wózków widłowych i zabrania się podnosić na widłach kolegę magazyniera by ten mógł pobrać opakowanie z regału… a przecież drabina nie sięga.
Mówiąc jednak poważnie, katalog nieprawidłowości w przedmiotowym temacie od strony BHP jest pokaźny. Wprowadzenie bezpiecznych metod pracy w gospodarkę magazynową i transport wewnętrzny jest niczym w odniesieniu do kosztów związanych z wypadkami przy pracy. To nie tyko zniszczony towar i sprzęt, to równie koszt obsługi prawnej, odszkodowania, utraty zysków, utrata wizerunku firmy, i jej wiarygodności… gdzie zaniechanie inwestycji w bhp, może przynieść setki tysięcy strat.


W ostatni czasie Państwowa Inspekcja Pracy odnotowuje coraz to więcej wypadków przy pracy, szczególnie ciężkich i śmiertelnych w obszarze transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania i składowania. Aby uniknąć konsekwencji związanych z kontrolą inspektora pracy (kara od 1000 do 30 000 zł) oraz Urzędu Dozoru Technicznego, należy wdrażać, wpajać i przypominać pracownikom bezpieczne metody pracy. Niebagatelne znaczenia dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy ma postawa kierownictwa
i osób z bezpośredniego nadzoru.

 

Celem seminarium jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy realizacji zadań z obszaru transportu wewnątrzzakładowego i składowania oraz uniknięcie wypadków przy pracy i konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.

 

1.  Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010
 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające w Prawa o ruchu drogowym
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki.

2.  Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

 • Uprawnienie operatorów wózków jezdniowych
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych

3.  Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy,
 • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

4.  Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych), podział zawiesi

 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL)
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty zawiesi
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi

5.  Ręczne prace transportowe

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe
 • Dopuszczalne normy ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani)
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego)
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN

6.  Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:201,1
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin – przepisy krajowe
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników

7.  Składowanie i magazynowanie

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i  wymagania PN
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania

8.  Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa z ustawy kodeks pracy
 • Odpowiedzialność karna wynikającą z ustawy Kodeks karny i ustawy o dozorze technicznym.
   

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, ekspert PIP w zakresie doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej, specjalizuje się w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności dotyczących przestrzegania przepisów dyrektyw: w sprawie środków ochrony indywidualnej, maszynowej i narzędziowej. Należy do zespołu Inspektorów Pracy zajmujących się nadzorem rynku w podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe.  Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz prawa pracy publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO, miesięcznika INSPEKTOR PRACY

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót