Logo

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - aktualności

26 listopada 2018r., Warszawa
Godz. 10:00 - 16:00

Dalsi użytkownicy (DU) substancji i mieszanin chemicznych są bardzo szeroką i zróżnicowaną grupą osób stosujących chemikalia w swojej działalności zawodowej. Należą do nich:
•    formulatorzy mieszanin np. producenci farb, lakierów, produktów chemii budowlanej i gospodarczej, płynów użytkowych, detergentów, środków ochrony roślin, tonerów, itp.),
•    podmioty zajmujące się przepakowywaniem chemikaliów do innych opakowań,
•    użytkownicy końcowi stosujący chemikalia w działalności zawodowej, w tym także wytwórcy wyrobów.
Zgodnie z rozporządzeniem REACH do dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że stosowane substancje i ich mieszaniny, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. Celem szkolenia jest kompleksowe zaznajomienie uczestników z obowiązkami DU wynikającymi z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych wprowadzonych w ostatnich latach.
Od dnia 1 czerwca 2018 r. zakończył się okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu REACH i obecnie wszystkie substancje chemiczne podlegające obowiązkowi rejestracji muszą być zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) przez ich producentów lub importerów. W ostatnim etapie były rejestrowane substancje produkowane lub importowane przez rejestrującego w ilości 1÷100 ton rocznie. Rejestracja substancji nie jest obowiązkiem DU, ale pośrednio ma znaczny wpływ na tą grupę przedsiębiorców, chociażby w wyniku pełniejszego rozpoznania zagrożeń stwarzanych przez substancję i bardziej precyzyjnego określenia warunków jej bezpiecznego stosowania. W przypadku substancji o tonażu 10 ton/rocznie lub powyżej obligatoryjne jest sporządzenie oceny bezpieczeństwa chemicznego, której jednym z elementów są scenariusze narażenia (SN) – w trakcie szkolenia odpowiemy na pytania jakie działania i w jakim terminie musi podjąć DU, któremu dostawca przekazał SN oraz w jaki sposób formulatorzy mieszanin mogą przekazywać swoim odbiorcom informacje dotyczące składników mieszaniny zawarte w ich SN, a także informacje o bezpiecznym stosowaniu mieszaniny (SUMI).
Od dnia 1 czerwca 2015 r. system klasyfikacji i oznakowania wg CLP obowiązuje także w odniesieniu do mieszanin. Omówione zostaną nowe wymogi dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów, wynikające z nich zmiany wymogów dotyczących sporządzania kart charakterystyki, oznaczenia magazynów i miejsc przechowywania chemikaliów, pojemników zbiorników i rurociągów, dostosowane do klasyfikacji CLP wykazy prac wzbronionych młodocianym i kobietom w ciąży lub karmiącym piersią oraz wykazy substancji. przekazywania informacji o wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu mieszaninach do Inspektora ds. substancji chemicznych. Kolejnym istotnym zagadnieniem są zmiany w formacie kart charakterystyki wg rozporządzenia UE 2015/830.
 

1.    Wprowadzenie do szkolenia:

 • podstawy prawne – rozporządzenia REACH i CLP, ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 • poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów jako dodatkowe źródło informacji

2.    Wpływ procedur REACH na uczestników łańcucha dostaw:

 • dalsi użytkownicy – definicja, podział, obowiązki;
 • wpływ procedur REACH na dalszych użytkowników

3.    Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH:

 • przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw;
 • gromadzenie informacji i przechowywanie danych;
 • śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zezwoleniami;
 • informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów

4.    Ograniczenia i zezwolenia:

 • ograniczenia zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH;
 • krajowe rozporządzenia dotyczące ograniczeń;
 • substancje SVHC – lista kandydacka;
 • zezwolenia – substancje umieszczone w załączniku XIV, procedura zezwoleń, terminy, koszty;
 • zezwolenia w łańcuchu dostaw - kto nie musi występować o zezwolenie

5.    Karta charakterystyki po 1 czerwca 2015:

 • nowy format;
 • nowe informacje – dostosowanie do systemu klasyfikacji i oznakowania wg CLP

6.    Rozszerzona karta charakterystyki:

 • ocena bezpieczeństwa chemicznego, scenariusze narażenia (SN);
 • scenariusz narażenia (SN) jako załącznik do karty charakterystyki lub włączanie informacji z SN do poszczególnych sekcji karty;
 • bezpieczne stosowanie chemikaliów - obowiązek sprawdzenia i udokumentowania zgodności warunków operacyjnych (OC) i środków zarządzania ryzykiem (RMM) ze scenariuszem narażenia – jakie działania podjąć w przypadku braku zgodności;
 • informowanie dostawcy o zastosowaniu, wymagane terminy;
 • raport bezpieczeństwa DU a obowiązek poinformowania Europejskiej Agencji Chemikaliów

7.    Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia CLP:

 • obowiązek klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP;
 • klasyfikacja zharmonizowana substancji a klasyfikacja dostawcy;
 • nowe obowiązki DU wynikające z rozporządzenia CLP
 • inne akty prawne opierające się na klasyfikacji CLP – oznakowanie pojemników, zbiorników, rurociągów, miejsc składowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie; substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; prace szczególnie uciążliwe dla zdrowia kobiet; prace wzbronione młodocianym; rozporządzenie dotyczące kwalifikacji zakładów pracy jako zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (określenie kategorii Seveso), substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

8.    Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

 • zastosowanie ustawy;
 • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych o mieszaninach stwarzających zagrożenie, system ELDIOM;
 • organy nadzoru oraz ich kompetencje;
 • wybrane kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH i CLP

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Ośrodek szkoleniowo - konferencyjny znajdujący się w pobliżu centrum miasta, szczegółową informację  prześlemy  zgłoszonym osobom w potwierdzeniu uczestnictwa.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót