Logo

Nowe warunki mocowania i zabezpieczania ładunków oraz załadunku pojazdów wykonujących przewozy drogowe w 2019r.


Nietrudno przewidzieć, że niezamocowany ładunek albo źle zamocowany ładunek może spaść z pojazdu i w konsekwencji spowodować, co najmniej utrudnienia w ruchu pojazdów, a często również poważny wypadek drogowy będący przyczyną kalectwa lub śmierci uczestników ruchu drogowego. Mimo tego, że dla większości osób jest to oczywiste, to jednak ciągle pokutuje, głównie w środowisku kierowców nieuzasadniony mit, że jeżeli ładunek jest bardzo ciężki to nie spadnie nawet, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczony. Bardzo często utwierdza ich w tym błędnym przekonaniu fakt, że udawało im się wcześniej przewozić niezamocowane ładunki bez poważnych konsekwencji. Nie potrafią sobie wyobrazić, że kiedyś to szczęście może ich opuścić i nagle odczują „na własnej skórze” skutki sił bezwładności działających na niezamocowany ładunek. Sposób rozmieszczenia i zamocowania ładunku na pojeździe ma również wpływ na samo kierowanie pojazdem, niewłaściwe rozmieszczenie i mocowanie znacznie utrudnia panowanie nad pojazdem i może doprowadzić do uszkodzenia ładunku. Ocenia się, że nieprawidłowe zamocowanie ładunków stanowi przyczynę około 25% wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.

 

Od 28 lutego bieżącego roku wchodzą w życie nowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów przewozów drogowych: zarówno zarobkowych jak i na potrzeby własne, krajowych i międzynarodowych wykonywanych pojazdami kategorii „N i O”. Po raz pierwszy w Polskich przepisach wskazano tak konkretne wymagania dotyczące mocowania ładunków oparte na normach: EN 12195, EN 12640 i EN 12642.

 

Szkolenie skierowane jest do przewoźników, załadowców i nadawców ładunków w transporcie drogowym oraz ich pracowników:  osób zarządzających transportem, załadunkiem i kierowców. Szkolenie ma na celu przedstawienie nowych wymagań zgodnie z programem w sposób prosty i praktyczny. Znajomość nowych zagadnień oprócz tego, że przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przewozów drogowych, to pozwoli na znaczne zmniejszenie ryzyka ponoszenia sankcji karnych zarówno przez kierowców jak i przedsiębiorców.

1.    Sposób i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozi edrogowym - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. wsprawie sposobu przewozu ładunku:

 • rodzaje pojazdów jakich dotyczą nowe wymagania od marca 2018 r.,
 • zasady mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami,
 • niebezpiecznymi,zasady mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR),
 • podział odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z mocowaniem ładunków i załadunkiem pojazdów,
 • zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów oraz mocowania ładunku.

2.    Maksymalne Parametry Pojazdów

 • ograniczenia w załadunku pojazdów wynikające z maksymalnych dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów,
 • rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan załadunku pojazdu,zezwolenia na ruch pojazdu nienormatywnego:
 • zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń.

3.    Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1 Obliczanie sił mocowania odciągami

 • rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków,
 • warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku,
 • wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, skuteczny kąt mocowania, współczynnik nierównomiernego rozkładu sił,
 • ustalanie wymaganej liczby odciągów (pasów).

4.    Wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących zgodnie z normami: EN 12640 Punkty mocowania odciągowego, EN 12642 Wytrzymałość struktury nadwozia, EN 12195 -2 Odciągi taśmowe z tworzywa

 • terminy wejścia w życie nowych wymagań uzależnione od daty rejestracji pojazdów,
 • nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku,
 • certyfikaty dla nadwozi pojazdów,
 • ocena możliwości użycia pasów (określenia wskazane na etykiecie pasa).

5.    Ćwiczenia w ocenie mocowania i załadunku pojazdów – odpowiedzi na pytania

 

Ekspert, praktyk z dziedziny transportu drogowego, autor licznych artykułów z zakresie szeroko rozumianych przepisów transportowych, doświadczony trener - 15 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
- Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego (temat: “Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ”,
- Wykłady na kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno Humanistycznej
- Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie mocowania ładunku, czasu pracy kierowcy, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i innych regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
- Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
- Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
- Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
- Szkolenia kandydatów na inspektorów I inspektorów transport drogowego,
- Szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

 

Ośrodek konferencyjny położony w pobliżu centrum miasta, dokładny adres zostanie przesłany w potwierdzeniu uczestnictwa.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.  

Powrót