Logo

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych w 2020 roku - praktyczne aspekty interpretacji Prawa energetycznego, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz komisji kwalifikacyjnych

9 paździenika 2020r. - SZKOLENIE ONLINE
godz. 9:00 - 15:00
 

 

Szkolenie prowadzone przez platformę ZOOM w godzinach 9:00 - 15:00 z dwiema przerwami po 15 min.  

 

Harmonogram spotkania:
9:00 - 10:30 - szkolenie
10:30 - 10:50 - pytania uczestników
10:50 - 11:05 - przerwa
11:05 - 12:35 - szkolenie
12:35 - 12:55 - pytania uczestników
12:55 - 14:30 - szkolenie
14:30 - 15:00 - pytania uczestników

 

Kto powinien wziąć udział:
- Kierownik ds. technicznych
- Kierownik ds. utrzymania ruchu
- Kierownik produkcji
- Główny elektryk
- Główny energetyk 
- Specjalista BHP
- inna osoba z Państwa firmy zainteresowana tematyką seminarium

 Całkowity czas szkolenia – 10 godzin lekcyjnych

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych (5 godzin lekcyjnych)

 • Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 28.08.2020r.
 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji
   

2. Eksploatacja urządzeń energetycznych (3 godziny lekcyjne)

 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach, wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów, dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
  - Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację
  - Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)
  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)

3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych (1 godzina lekcyjna)

 • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
  - zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
  - terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych
  - uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski
  - omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce
 • Omówienie projektu z dnia 30.01.2019.2020. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych

4. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy (1 godzina lekcyjna)

 

Webminarium to szkolenie online, które odbywa się w podobny sposób jak szkolenie stacjonarne, z tą tylko różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania/pracy.

Transmisja audio-wideo odbywa się w czasie rzeczywistym. Trener prowadząc szkolenie omawia poszczególne zagadnienia wykorzystując  prezentację. Uczestnik na swoim ekranie widzi „na żywo” trenera  i materiały, które prezentuje. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, ze uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania szkolącemu. Poza tym przewidziana jest również dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi podczas której można wyjaśnić wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami.
Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

Inspektor pracy, wybitny ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych,  w  tym  w  atmosferach  zagrożonych wybuchem. Posiada  bogate  doświadczenie  w zakresie  weryfikacji  dokumentacji  BHP,  badania przyczyn i okoliczności wypadków,  kontroli kart oceny ryzyka. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Doskonały trener, bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem szkolenia
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia na obiekt o równorzędnym standardzie oraz do odwołania szkolenia.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót