Logo

Prawo pracy dla menedżerów – zarządzanie pracownikami w dobie COVID - 19

2020r., WEBMINARIUM (SZKOLENIE ONLINE)
godz. 9:00-14:00

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i coraz bardziej restrykcyjnych środków stosowanych przez władze polskie i zagraniczne do jej zwalczania konieczna jest znajomość praw i obowiązków pracowników, a także świadomość możliwych działań które mogą zostać podjęte przez władze w celu zatrzymania pandemii.  Obowiązki związane z zarządzaniem pracownikami działu produkcji ciążą zasadniczo na dwóch grupach pracowników – kadrze menedżerskiej i specjalistach do spraw personalnych (kadrowych). Pierwsza z grup odpowiedzialna jest za szeroko pojęte zarządzanie taktyczne (bieżące zarządzanie, tworzenie harmonogramów, wprowadzanie zmian w grafikach, podejmowanie decyzji o sposobie i osobach mających zrekompensować absencje na stanowiskach pracy, dyscyplinowanie pracowników). Druga z kolei zajmuje się rozliczaniem i efektami pracy pierwszej grupy. Niezwykle ważne jest więc, aby osoby zarządzające pracownikami dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość ram prawnych zarządzania pracownikami. W dobie pandemii natomiast konieczna jest świadomość tego, jak szczególne przepisy sanitarnoepidemiologiczne oraz praktyka wymuszona przez oczekiwania społeczne czy sytuację międzynarodową zmienia relacje pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z przepisami stosowanymi podczas zwalczania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i skutkami istniejących i nowych zasad.
 • Zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zarządzania pracownikami produkcyjnymi i okołoprodukcyjnymi z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy.

 

1. Prawo pracy w dobie koronawirusa:

a) Jak działają nowe zasady dotyczące pracy zdalnej (home office)? 
b) Co jeśli pracownik odmówi wykonywania pracy zdalnej?
c) Czy praca zdalna jest równoznaczna z kodeksową telepracą?
d) Przymusowa weryfikacja stanu zdrowia pracownika – zasady postępowania,
e) Jakie zasady dotyczą przestoju w zakładzie?
f) Jakie możliwości daje władzom tzw. specustawa antywirusowa i ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w kontekście zatrudniania pracowników i pracy zakładów?
g)  Delegacje służbowe w okresie epidemii
 

2. Czas pracy:

a) Czas pracy z formułą pracy zdalnej – skuteczne metody zarządzania czasem pracy w okresie wzmożonego zagrożenia zarażeniem;
b) w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej. 
c) Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy): 
d) kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas? 
e) W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy? 
f) Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy? 
g) Godziny nadliczbowe: 

 • W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach 
 • W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy? 
 • Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)? 
   

3. Urlopy

a) Koronawirus a urlopy – czy można wysyłać pracowników na urlop w związku z epidemią? Czy pracownik może odbywać kwarantannę podczas urlopu?
b) Udzielanie urlopów w świetle zaplanowanych przerw urlopowych w zarządzeniu o rozkładzie czasu pracy w roku i przerwach urlopowych. 
c) Udzielanie urlopów na żądanie 
d) Możliwość odwołania pracownika z urlopu 
e) Inne absencje pracownicze 
f) Urlopy okolicznościowe 
g) Krwiodawcy 
h) Wyjścia prywatne 
i) Szkolenia (BHP i zwykłe) 
j) Badania lekarskie 
 

4. Kary dyscyplinarne

a) Odpowiedzialność porządkowa pracowników – obowiązujące zasady: 
b) Terminy związane z nakładaniem kar 
c) Rodzaje kar 
d) Rozmowa z ukaranym 
e) Informacja o możliwości odwołania się pracownika, tryb itp. 
f) Za co można pracownika karać 
g) Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy: 
h) Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy? 
 

5. Rozwiązywanie umów

a) Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron 
b) Niezbędne elementy prawidłowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę 
c) Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy 
d) Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę 
e) Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy 
f) Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)? 
g) Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym 
h) Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję? 
i) Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym 
j) Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika 

 

Michał Nocuń

Prawnik w C&C Chakowski & Ciszek z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce.  Zajmuje się również projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
 


C&C Chakowski & Ciszek od wielu lat świadczy profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw działających na polskim rynku.  Oferuje wsparcie ze strony najwyższej klasy doradców, konsultantów i wykładowców (m.in. radców prawnych, doradców podatkowych, praktyków mających bogate doświadczenie), mających wieloletnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne, w tym nabyte m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, a także kancelariach prawnych i podatkowych.
 

 

Webminarium to szkolenie online, które odbywa się w podobny sposób jak szkolenie stacjonarne, z tą tylko różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania/pracy.

Transmisja audio-wideo odbywa się w czasie rzeczywistym. Trener prowadząc szkolenie omawia poszczególne zagadnienia wykorzystując  prezentację. Uczestnik na swoim ekranie widzi „na żywo” trenera  i materiały, które prezentuje. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, ze uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania szkolącemu. Poza tym przewidziana jest również dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi podczas której można wyjaśnić wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami.
Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa


   

Powrót