Logo

Oznakowanie chemikaliów w świetle wymagań rozporządzenia CLP

2019r., Warszawa

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad pakowania i oznakowania chemikaliów obowiązujących w świetle rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP). Od 1 czerwca 2015 r. mieszaniny muszą być klasyfikowane, pakowane i oznakowane zgodnie z systemem CLP, a 1 czerwca 2017 r. minął okres przejściowy na wprowadzenie nowego oznakowania w przypadku mieszanin wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. W ramach szkolenia omówione zostanie również umieszczanie na etykietach informacji uzupełniających wynikających z innych przepisów na przykładzie detergentów oraz farb i lakierów podlegających ograniczeniu zawartości LZO, a także informacja o niepowtarzalnym identyfikatorze postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI), którego zamieszczanie na oznakowaniu będzie obowiązywać stopniowo od 1 stycznia 2020 r.
 

 

1.   Wprowadzenie do szkolenia:

 • podstawy prawne – rozporządzenie CLP, przepisy przejściowe;
 • poradniki Europejskiej Agencji Chemikaliów jako dodatkowe źródło informacji

2.   Krótka informacja o zasadach klasyfikacji wg CLP – klasy i kategorie zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H), umieszczanie  klasyfikacji i elementów oznakowania w kartach charakterystyki

3.   Informowanie o zagrożeniach na etykietach:

 • ogólne zasady sporządzania i umieszczania etykiet na opakowaniach;
 • wykaz informacji, które muszą być zamieszczone na etykiecie i ich rozmieszczenie;
 • wymagane rozmiary etykiet i znaków ostrzegawczych

4.   Identyfikator produktu w przypadku substancji i w przypadku mieszaniny, wymogi dotyczące stosowania nazwy alternatywnej składnika mieszaniny
5.   Piktogramy i zasady pierwszeństwa przy ich wyborze
6.   Hasła ostrzegawcze – nowy element oznakowania w CLP
7.   Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) – brzmienie zwrotów H oraz zasady pierwszeństwa przy ich wyborze
8.   Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P) –brzmienie zwrotów P oraz zasady doboru i pierwszeństwa zwrotów P
9.   Informacje uzupełniające na etykiecie
10.  Szczególne zasady dotyczące oznakowania niektórych substancji i mieszanin:

 • informacje uzupełniające o zagrożeniach – zwroty EUH0xx;
 • szczególne zasady dotyczące uzupełniających elementów etykiety dla niektórych mieszanin – zwroty EUH2xx;
 • szczególne zasady dotyczące oznakowania środków ochrony roślin – zwrot EUH401;
 • detergenty oraz farby i lakiery jako przykład umieszczania informacji uzupełniających wynikających z innych przepisów wspólnotowych

11.   Zasady i terminy aktualizacji etykiet
12.   Wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i opakowania
13.   Odstępstwa od wymagań oznakowania w szczególnych przypadkach
14.   Przepisy dotyczące opakowań w CLP
15.   Szczególne zasady dotyczące pakowania:

 • zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci;
 • wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
 • wymagania dotyczące pakowania płynnych detergentów przeznaczonych do prania dla konsumentów, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia.

16.   Nachodzące zmiany w oznakowaniu - co to jest niepowtarzalny identyfikator UFI i od kiedy będzie obowiązywać jego umieszczenie na oznakowaniu mieszaniny

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Powrót