Logo

KONFERENCJA: Prawo konkurencji – praktyka stosowania oraz najnowsze zmiany

I Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przyjęta przez sejm w dniu 24 kwietnia 2014r.

 • Odpowiedzialność „osób zarządzających” z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów praktyk ograniczających konkurencję
 • Kary nakładane na osoby fizyczne – doświadczenia krajów europejskich
 • Zmiany przepisów dotyczących kontroli koncentracji
 • Zmiany w zakresie wymierzania kar pieniężnych
 • Zmiany dotyczące procedury kontroli i przeszukań w toku postępowania prowadzonego przez UOKIK
 • Nowe możliwości stosowania „środków zaradczych” przez Prezesa UOKIK
 • Istotne zmiany w zakresie procedury lennicy

II Wymiana informacji między przedsiębiorcami – najnowsze wytyczne KE

 • Jakie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami są dozwolone, a jakie mogą zostać uznane za zakazane ?
 • Których informacji nie można wymieniać ?
 • Kiedy wymiana informacji jest niezbędna do funkcjonowania rynku ?
 • Jakie informacje mogą być publikowane bez narażenia się na sankcje ?
 • Praktyczne wyjaśnienie zasad i założeń systemu porozumień antykonkurencyjnych: zakaz i wyłącznie, domniemanie i ciężar dowodu, relacja do nadużycia pozycji dominującej.

III Umowy dystrybucji a prawo konkurencji

 • Modele dystrybucji (dystrybucja klasyczna, agencja, franchising) i rozwiązania prawne ich dotyczące
 • Dystrybucyjne porozumienia wertykalne - przykłady z praktyki
 • Wyłączenia grupowe – czyli dozwolone ograniczenia konkurencji i warunki ich stosowania, trudności interpretacyjne
 • Ustalanie cen odsprzedaży: efekty anty- i prokonkurencyjne, wpływ ustalania cen odsprzedaży na konkurencję na rynku, kiedy ustalanie cen sztywnych nie prowadzi do ograniczenia konkurencji lub wręcz jest korzystne dla konsumentów.
 • Opłaty półkowe - opłaty „inne niż marża handlowa”, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w cenę produktu, opłaty i ich rodzaje w świetle dotychczasowego orzecznictwa
 • Ograniczenia sprzedaży biernej w internecie

IV Compliance oraz inne metody zapobiegania ryzyku naruszenia prawa konkurencji.

 • Czym jest skuteczny compliance w organizacji ?
 • Elementy programu compliance – w tym kwestia regulaminów wewnętrznych oraz szkolenia kluczowego personelu
 • Zasady funkcjonowania programu compliance – na co należy zwrócić szczególną uwagę ?
 • Dlaczego warto wprowadzić program compliance – możliwość ograniczenia odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności kadry zarządzającej).
 • Inne sposoby zapobiegania ryzyku naruszenia prawa konkurencji
 • Jak zachować się w trakcie kontroli z przeszukaniem – wytyczne dla pracowników poszczególnych szczebli, konieczne czynności pokontrolne

V Porozumienia antykonkurencyjne na przykładach

 • Zawarcie porozumienia antykonkurencyjnego: przypadki oczywiste i ukryte ryzyka.
 • Porozumienia horyzontalne: ryzyka związane z konsorcjami, standardami, z członkowstwem w stowarzyszeniach branżowych
 • Porozumienia wertykalne - w tym ryzyko związane z porozumieniem typu hub & spoke
 • Dominacja rynkowa – porozumienia kolektywne, klauzule najwyższego uprzywilejowania
 • Transakcje M&A - ryzyka przepływu poufnych informacji handlowych.

VI Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

 • Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
 • Obowiązki informacyjne w relacjach z konsumentem
 • Jak bronić się przed zarzutami Prezesa UOKiK

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót