Logo

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (ONLINE)


Kto powinien wziąć udział:
- kandydaci na członków rad nadzorczych
- prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu spółek, właściciele firm
- kadra zarządzająca urzędów administracji publicznej i placówek służby zdrowia
- członkowie związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw
- osoby zainteresowane rejestracją w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych
- osoby zainteresowane poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów
  gospodarczych

Cele szkolenia:
- Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
- Aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach
  nadzorczych
- Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, prawa rynku kapitałowego, prawa pracy,
  zarządzania przedsiębiorstwem, finansów przedsiębiorstw, zasad ładu korporacyjnego, działalności
  spółek prawa handlowego

Zakres programowy:

1. Prawo cywilne
2. Prawo gospodarcze publiczne
3. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
4. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu
    nadzorczego
5. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie
6. Prawo pracy
7. Prawo rynku kapitałowego
8. Finanse przedsiębiorstw
9. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
10. Controlling i wartości przedsiębiorstwa

Metody szkolenia:
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia
  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

 Sposób postępowania:
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez
  formularz online 
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link
  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa kursu

W cenie szkolenia:
- certyfikat ukończenia szkolenia
- testy po każdym bloku tematycznym
- kontakt z ekspertami (min. byłi pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa)
- materiały dydaktyczne

MASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ !

Tomasz Delert
Project Manager

M: 604 961 278
E: rady@nadzorcze.pl
E: tomaszdelert@canfor.pl
dy nadzorczej – zapisz się na kurs, najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniemharmonogramu szkolenia zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów.

Program szkolenia jest realizowany w odniesieniu do zakresu programowego z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

Zakres programowy:

1. Prawo cywilne. Elementy prawa cywilnego
- Osoby fizyczne i prawne – zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, organy osoby prawnej
- Przedstawicielstwo ustawowe -  pełnomocnictwo -  prokura
- Przedsiębiorstwo – pojęcie, czynności mające za przedmiot przedsiębiorstwo
- Oświadczenie woli: czynności prawne i forma czynności prawnych: ustna, dokumentowa, pisemna,
  formy szczególne
- Wady oświadczenia woli oraz przedawnienie
- Nieruchomości, papiery wartościowe – zagadnienia cywilnoprawne
- Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
- Podstawowe umowy  w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz
  sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).

2. Prawo gospodarcze publiczne. „Konstytucja dla biznesu” oraz KRS
- Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
- Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne,
  działalność regulowana),
- Tajemnica przedsiębiorstwa,
- Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
- Zasady uczciwej konkurencji, podstawowe zasady prawa antymonopolowego,
- Ochrona konsumentów,
- Działalność przedsiębiorców zagranicznych

3. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
- podmioty stosunków cywilnoprawnych (zasady odpowiedzialności za zabowiązania osób fizycznych,
  jednostek organizacyjnych i osób prawnych)
- rola Państwa i Skarbu Państwa w gospodarce
- działalność gospodarcza osób fizycznych
- działalność rejestrowana, regulowana, limitowana
- spółki osobowe  kodeksu spółek handlowych 
- spółka kapitałowe kodeksu spółek handlowych
- połączenie, podział, przekształcenie, likwidacja 
- prawo insolwencyjne ( prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne)

4. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka
    organu nadzorczego

- Źródła prawa unijnego
- Procedura ustawodawcza
- Charakterystyka wybranych instytucji unijnych
- Traktaty unijne
- Kompetencje wyłączne oraz kompetencje dzielone
- Swobody w prawie wspólnotowym
- Ograniczenia stosowania swobód
- Kryteria konwergencji
- Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

5. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie

- pierwowzory  zasad ładu korporacyjnego
- zasady, wytyczne, dobre praktyki - cel i zastosowanie zasad ładu korporacyjnego
- regulacja światowa i Europejska
- wprowadzenie zasad ładu w Polsce
- przegląd regulacji  i stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach publicznych GPW

6. Prawo pracy
- rodzaje i cechy stosunku pracy
- prawa i obowiązki stron stosunku pracy
- nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy w trybach kp i pozakodeksowych
- związki zawodowe w zakładzie pracy i inne formy reprezentacji pracowników 
- ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

7. Prawo rynku kapitałowego
- zakres rynku kapitałowego i jego poszczególne segmenty
- podmioty i uczestnicy rynku kapitałowego, regulator rynku kapitałowego
- ustawa o nadzorze nad rynkiem  finansowym
- ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

8. Finanse przedsiębiorstw
- Podstawowe kategorie finansowe związane z kształtowaniem zasobów, strumieni i przepływów (majątek,
  źródła finansowania, przychody i koszty, wpływy i wydatki)
- Obszary podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie: operacyjne, inwestycyjne, finansowe
- Cele finansowe przedsiębiorstwa w świetle decyzji długoterminowych i krótkoterminowych
- Modele finansowe przedsiębiorstw wspierające realizację celów 
- Rachunkowość jako system informacyjny wspierający finanse w przedsiębiorstwie: rola rachunkowości
  finansowej i rachunkowości zarządczej  
- Ustawa o rachunkowości
- Zasady rachunkowości determinujące podstawowe kategorie finansowe
- Ewidencja i wycena zasobów, strumieni i przepływów w świetle ustawy o rachunkowości 
- Sprawozdawczość finansowa i podstawowe wymagania dotyczące raportowania
- Struktura bilansu i omówienie kategorii aktywów i pasywów
- Rachunek zysków i strat i omówienie przychodów i kosztów
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – charakterystyka wpływów i wydatków
- Powiązanie celów krótko i długoterminowych w przedsiębiorstwie – płynność a wartości przedsiębiorstwa
- Determinanty i kształtowanie płynności
- Kreowanie wartości przedsiębiorstwa – kategorie wartości

9. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
- Kierunki analizy sprawozdań finansowych
- Strategie kształtowania aktywów i pasywów
- Struktury aktywów w świetle pokrywania źródłami finansowania: złota zasada bilansowa, złota zasada
  finansowa
- Segmenty kształtowania wyników finansowych – zależności pomiędzy różnymi kategoriami wyników
- Analiza przepływów pieniężnych w świetle identyfikowanych segmentów działalności operacyjnej,
  inwestycyjnej i finansowej.
- Płynność finansowa przedsiębiorstwa – analiza wskaźników statycznych i dynamicznych
- Kapitał obrotowy netto i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto – techniki przywracania równowagi
  finansowej pomiędzy tymi kategoriami
- Analiza sprawności działania i charakterystyka wskaźników rotacji i cykli – cykl operacyjny
  przedsiębiorstwa i jego finansowanie
- Rentowność przedsiębiorstwa jako zdolność do generowania wyników finansowych – analiza wskaźników
  rentowności handlowej, ekonomicznej i finansowej
- Analizy czynnikowe dotyczące rentowności
- Zadłużenie przedsiębiorstwa i analiza wskaźników długu
- Analiza ryzyk: operacyjnego, finansowego i całkowitego
- Koszt kapitałów finansujących działalność
- Analiza wartości przedsiębiorstwa
- Wskaźniki kategorii wartości w świetle majątkowym, ekonomicznym i rynkowym

10. Controlling i wartości przedsiębiorstwa
- Funkcje zarządzania w świetle podejmowanych decyzji
- Modele zarządcze przedsiębiorstwa
- Rachunkowość zarządcza jako system na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
- Controlling jako system zarządzania oparty na realizacji określonych funkcji
- Decentralizacja zarządzania i ośrodki odpowiedzialności w controllingu
- Controlling operacyjny a controlling strategiczny
- Funkcje zarządzania w ramach controllingu: planowanie, organizowanie, kontrola, motywacja
- Narzędzia controllingu operacyjnego 
- Ilościowe i wartościowe odzwierciedlenie planowania w postaci budżetów
- Decentralizacja i określenie wyceny na podstawie cen transferowych
- System oceny na podstawie wskaźników finansowych i analiza odchyleń w układzie plan-wykonanie
- Motywacja i systemy premiowania 
- Funkcje zarządzania w ramach controllingu strategicznego
- Narzędzia controllingu strategicznego
- Analiza strategii
- Wybór nowej strategii
- Analiza i wycena inicjatyw strategicznych wspierających strategię
- Monitorowanie strategii w ujęciu zrównoważonym poprzez pryzmat kategorii niematerialnych
  i materialnych 

Prelegentami są wysokiej klasy eksperci w swoich dziedzinach którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, dysponują najnowszą wiedzą i umiejętności w kształceniu najwyższej kadry menedżerskiej.

 • Dr nauk ekonomicznych, wykładowca na wyższych uczelniach, były pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa
   
 • Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Od 1998 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego, obsługując międzynarodowe korporacje. Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, zwłaszcza windykacji roszczeń (prowadziła kilka tysięcy spraw
  o zapłatę w imieniu firmy leasingowej), w prawie gospodarczym i prawie pracy. Specjalistka
  w zakresie prawa autorskiego oraz farmaceutycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
  w prowadzeniu kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
   
 • Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” od 2008 roku zawodowo związany z sektorem bankowym, obecnie trener i doradca w zakresie finansów przedsiębiorstw, autor i współautor wielu publikacji naukowych, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych
   
 • Dr hab. inż., prof. uczelni
  Pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, zatrudniony w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania
  w Przemyśle.
  W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 100 publikacji m.in. wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych. Dorobek publikacyjny koncentruje się głównie wokół czterech nurtów związanych
  z zarządzaniem finansami, controllingiem przedsiębiorstw, finansowaniem działalności, budowaniem wartości przedsiębiorstw.
  W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i controllingu. W działalności praktycznej jest konsultantem i autorem ekspertyzy oraz opracowań na rzecz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej branży paliwowo - energetycznej oraz nieenergetycznych surowców mineralnych.
  Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest doradcą zarządów w zakresie zarządzania i finansów menadżerskich. Posiada uprawnienia samodzielnego i głównego księgowego
   
 • Radca prawny, LL.M in International Commercial Law, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, doświadczony wykładowca kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Radca prawny z doświadczeniem w zakresie nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem Skarbu Państwa z poziomuakcjonariusza, rad nadzorczych Spółek w tym WIG20 i biura zarządu
  w spółkach WIG 40 i WIG 80.  Kancelaria radcy prawnego, wieloletnie usługi prawne ex officio i pro bono

ę na kurs, najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniemharmonogramu szkolenia zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów.

Harmonogram
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (online)


Kurs realizowany jest w formie 5 sesji weekendowych (90h dydaktycznych)
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17:00, soboty i niedziele od godz. 9.00

EDYCJA: wrzesień 2020               
Numer Sesji        Termin                    Godziny
        1                05.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        1                06.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        2                11.09.2020      17:00-21:00
        2                12.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        2                13.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        3                18.09.2020      17:00-21:00
        3                19.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        3                20.09.2020      09:00-13:30
        4                25.09.2020      17:00-21:00
        4                26.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        4                27.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        5                02.10.2020      17:00-21:00
        5                03.10.2020      09:00-14:00

 

EDYCJA: październik 2020
Numer Sesji        Termin                    Godziny
        1                03.10.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        1                04.10.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        2                09.10.2020      17:00-21:00
        2                10.10.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        2                11.10.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        3                16.10.2020      17:00-21:00
        3                17.10.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        3                18.10.2020      09:00-13:30
        4                23.10.2020      17:00-21:00
        4                24.10.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        4                25.10.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        5                30.10.2020      17:00-21:00
        5                31.10.2020      09:00-14:00

EDYCJA: listopad 2020

Numer Sesji        Termin                    Godziny
        1                07.11.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        1                08.11.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        2                13.11.2020      17:00-21:00
        2                14.11.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        2                15.11.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        3                20.11.2020      17:00-21:00
        3                21.11.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        3                22.11.2020      09:00-13:30
        4                27.11.2020      17:00-21:00
        4                28.11.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        4                29.11.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        5                04.12.2020      17:00-21:00
        5                05.12.2020      09:00-14:00

EDYCJA: grudzień 2020
Numer Sesji        Termin                    Godziny
        1                05.12.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        1                06.12.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        2                11.12.2020      17:00-21:00
        2                12.12.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        2                13.12.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        3                18.12.2020      17:00-21:00
        3                19.12.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        3                20.12.2020      09:00-13:30
        4                08.01.2021      17:00-21:00
        4                09.01.2021      09:00-13:00, 13:30-15:30
        4                10.01.2021      09:00-13:00, 13:30-16:30
        5                15.01.2021      17:00-21:00
        5                16.01.2021      09:00-14:00

j – zapisz się na kurs, najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniemharmonogramu szkolenia zgodny z rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów.

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem szkolenia
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do zmiany prelegenta.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

 
Cena szkolenia:
EDYCJA: wrzesień 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.08.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.08.2020r.

EDYCJA: październik 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.09.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.09.2020r.

EDYCJA: listopad 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.10.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.10.2020r.

EDYCJA: grudzień 2020
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.11.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.11.2020r.

Powrót