Logo

Zanieczyszczenia żywności - zagrożenia mikrobiologiczne i chemiczne

2022r., SZKOLENIE ONLINE, godz. 9:00 - 15:30

I.    Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności

 • Aktualnie obowiązujące kryteria mikrobiologiczne żywności - ostatnie zmiany, interpretacja wyników
 • Zanieczyszczenia mikrobiologiczne produktów spożywczych - drobnoustroje chorobotwórcze najczęściej wykrywane w żywności
 • Analiza zgłoszeń zanieczyszczeń mikrobiologicznych w systemie RASFF
 • Zagadnienie identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych i oceny ryzyka

II.    Mikotoksyny w żywności - zagrożenia i wymagania

 • Powstawanie i występowanie mikotoksyn, główne grupy mikotoksyn i ich działanie szkodliwe
 • Zasady pobierania próbek do analizy mikotoksyn, analityka mikotoksyn
 • Kontrola urzędowa w zakresie zanieczyszczenia żywności mikotoksynami
 • Ustawodawstwo dotyczące mikotoksyn i p ropozycje zmian 
 • Nowe problemy w zakresie zanieczyszczenia żywności mikotoksynami
 • Ograniczanie występowania zanieczyszczenia żywności mikotoksynami

III.    Zanieczyszczenia chemiczne żywności

 • Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych żywności i ich źródła. Wymagania ogólne prawa żywnościowego
 • System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
 • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
 • Urzędowa kontrola i monitoring żywności

IV.    Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia

 • Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich pobranie
 • Aspekty toksykologiczne, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
 • Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
 • Aktualne prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego w tym zakresie
 • Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności

V.     Azotany

 • Źródła narażenia
 • Toksyczność
 • Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
 • Opinie EFSA
 • Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

Eksperci, pracownicy Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Zakładu Bezpieczeństwa Żywności

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie, ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu, wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postępowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 7 dni przed terminem spotkania wysyłamy do Państwa potwierdzenie uczestnictwa
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót