Logo

Zmiana formatu karty charakterystyki oraz wymagań dotyczących zawartych w niej informacji od 2021r.

2021r, SZKOLENIE ONLINE, godz. 9:00 - 15:00

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem przekazywanym w łańcuchu dostaw, zawierającym informacje o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz o warunkach jej bezpiecznego stosowania.
Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. wprowadziło zmiany wymagań dotyczących sporządzania kart charakterystyki określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH). Najważniejsze zmiany obejmują obowiązek zamieszczania w kartach charakterystyki specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia (M) i oszacowanej toksyczności ostrej (ATE), uregulowanie zamieszczania numeru UFI w kartach, określenie zasad zamieszczania informacji w przypadku nanopostaci substancji oraz substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W związku z ww. zmianami uległ także zmianie format karty - w strukturze karty dodano nowe podsekcje. Od 1 stycznia 2021 r. karty charakterystyki muszą być sporządzane zgodnie z nowymi wymaganiami, ale wprowadzono okres przejściowy w przypadku kart charakterystyki sporządzonych przed tym terminem.
Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kartami charakterystyki – zarówno do osób sporządzających karty charakterystyki, jak i do osób zarządzających kartami charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin otrzymanymi od dostawców i ustalających na ich podstawie środki kontroli ryzyka w swoim zakładzie pracy. Jeden z bloków na szkoleniu będzie poświęcony zagadnieniom związanym z wyborem właściwych scenariuszy narażenia i sprawdzeniu oraz udokumentowaniu zgodności zalecanych warunków stosowania i środków kontroli ryzyka z warunkami w zakładzie pracy odbiorcy karty.
Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ww. rozporządzeniem karty charakterystyki przygotowują osoby kompetentne, a dostawcy substancji i mieszanin chemicznych muszą zapewnić, że osoby te odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

1.    Aktualne podstawy prawne określające cel, tryb i zasady sporządzania, aktualizacji oraz udostępniania odbiorcom kart charakterystyki

2.    Struktura karty charakterystyki, zmiany  wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

3.    Omówienie informacji zamieszczanych w wybranych sekcjach i podsekcjach karty

 • Wymogi ogólne dotyczące karty (data sporządzenia, aktualizacja)
 • Identyfikator produktu w przypadku substancji i mieszaniny, gdzie powinny być umieszczone numery rejestracji substancji w postaci własnej i stanowiących składniki mieszaniny
 • Zastosowania zidentyfikowane i odradzane
 • Elementy klasyfikacji i oznakowania produktu w sekcji 2, w tym informacje uzupełniające wymagane na oznakowaniu umieszczane zgodnie z art. 25 i 32 CLP
 • Zasady wyboru składników wymienianych w sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny i informacje o składnikach zamieszczane w tej sekcji
 • Klasyfikacja składników a klasyfikacja mieszaniny
 • Parametry kontroli narażenia (najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy wraz z zalecanymi procedurami monitorowania, dopuszczalne wartości biologiczne oraz wartości DNEL i PNEC) oraz techniczne i indywidualne środki kontroli narażenia – sekcja 8
 • Struktura sekcji 11 – informacje toksykologiczne – wynikająca z wprowadzenia klasyfikacji CLP
 • Informacje o aktach prawnych oraz o ocenie bezpieczeństwa chemicznego w sekcji 15 – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Inne informacje (sekcja 16)
 • Co to jest numer UFI i kiedy należy zamieścić go w karcie charakterystyki mieszaniny

4.    Scenariusze narażenia – wybór właściwego scenariusza narażenia, dokumentowanie zgodności zalecanych w scenariuszu warunków stosowania z warunkami w zakładzie, włączanie informacji ze scenariuszy narażenia do kart charakterystyki przeznaczonych dla odbiorców mieszaniny

 • Scenariusz narażenia jako element oceny bezpieczeństwa chemicznego – kiedy powinniśmy otrzymać od dostawcy substancji scenariusz narażenia
 • Struktura scenariusza narażenia, scenariusze cząstkowe
 • Zamieszczanie SN jako załącznika do karty charakterystyki lub włączania informacji do karty
 • Jak korzystać z załączonych scenariuszy narażenia – wybór właściwych scenariuszy, sprawdzenie zgodności z warunkami stosowania w zakładzie pracy, jak przekazać informacje ze scenariusza swojemu odbiorcy

5.    Podsumowanie szkolenia
 

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz obowiązujących przepisów prawnych w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, a także przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych np. detergentów). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu, opracowywaniu kart charakterystyki oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie, ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu, wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 7 dni przed szkoleniem wysyłamy potwierdzenie uczestnictwa
 • Ok. 3 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, testujemy z Państwem połączenie z platformą
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link do szkolenia
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót