Logo

Bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

luty 2021r. - SZKOLENIE ONLINE
godz. 9:00 - 15:00

Przez wiele lat ugruntowało sie wśród polskich przedsiębiorców przekonanie, że BHP to "hamulcowy" w firmie, w szczególności zaś dla transportu i gospodarki magazynowej. Jak tu bowiem sprawnie realizować zadania, gdy inspektor BHP nakazuje nosić hełm ochronny, zakładać kamizelkę odblaskową, zapinać pasy bezpieczeństwa w wózkach, składować towar w wyznaczonych miejscach, czy przemieszczać sie tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi i transportowymi?  Jak realizować transport wewnątrzzakładowy, gdy wprowadza się elektroniczne ograniczenia prędkości jazdy wózków widłowych i zabrania się podnosić na widłach kolegę magazyniera by ten mógł pobrać opakowanie z regału… a przecież drabina nie sięga.
Mówiąc jednak poważnie, katalog nieprawidłowości w przedmiotowym temacie od strony BHP jest pokaźny. Wprowadzenie bezpiecznych metod pracy w gospodarkę magazynową i transport wewnętrzny jest niczym w odniesieniu do kosztów związanych z wypadkami przy pracy. To nie tyko zniszczony towar i sprzęt, to równie koszt obsługi prawnej, odszkodowania, utraty zysków, utrata wizerunku firmy, i jej wiarygodności… gdzie zaniechanie inwestycji w bhp, może przynieść setki tysięcy strat.


W ostatni czasie Państwowa Inspekcja Pracy odnotowuje coraz to więcej wypadków przy pracy, szczególnie ciężkich i śmiertelnych w obszarze transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania i składowania. Aby uniknąć konsekwencji związanych z kontrolą inspektora pracy (kara od 1000 do 30 000 zł) oraz Urzędu Dozoru Technicznego, należy wdrażać, wpajać i przypominać pracownikom bezpieczne metody pracy. Niebagatelne znaczenia dla bezpieczeństwa w zakładzie pracy ma postawa kierownictwa
i osób z bezpośredniego nadzoru.

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom niezbędnej wiedzy przy realizacji zadań z obszaru transportu wewnątrzzakładowego i składowania oraz uniknięcie wypadków przy pracy i konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wprowadzone w 2017 r. zmiany w zakresie ręcznych prac transportowych wprowadzone nowym przepisem „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”, a dotyczące dopuszczalnej masy przemieszczanych towarów oraz wydatku energetycznego. Jednocześnie przekazane zostaną zmiany wprowadzone w 2018 r. w nowym rozporządzeniu „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych” oraz planowane nowelizacje przepisu w zakresie uprawnień (uproszczeniu procedury), nowych obowiązków przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych (zezwolenia pisemnego) oraz obowiązków zlecającego pracę z użyciem wózków jezdniowych (w zastępstwie pracodawcy). Prowadzący omówi zmiany ustawy o dozorze technicznym wprowadzone w 2019 r. w tym uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego, zmiany w przepisach dotyczące sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kierujący szkolenie przedstawi strategię oraz metodykę prowadzenia kontroli w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu wskazując na podstawowe i rażące nieprawidłowości oraz przedstawi dobrą praktykę i rozwiązania eliminujące zagrożenia podczas pracy w magazynach. Omówione zostaną przepisy i Polskie Normy związane z transportem wewnątrzzakładowym, magazynowaniem i składowaniem, ręcznymi pracami transportowymi, stosowaniem osprzętu do podnoszenia oraz urządzeń pomocniczych jak drabiny. Przedstawione zostaną wypadki związane z omawianymi zagadnieniami ze wskazaniem przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich.
 

 

1.    Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów.

 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm – orzecznictwo w zakresie obowiązku stosowania Polskich Norm i przepisów prawa budowlanego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające z Prawa o ruchu drogowym,

2.    Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych.

 • Omówienie zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym; ujednolicenie oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków, wyjaśnienie pojęć stosowanych w rozporządzeniu jak: ,,operator wózka”, „organizator pracy”, ,,instrukcja wózka jezdniowego”, ,,instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych’’, oraz „prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego”  wykonywanych na podstawie pisemnego pozwolenia. Proponowane zmiany w treści ww. rozporządzenia dotyczące czasu obowiązywania imiennych zezwoleń oraz rozszerzenia uprawnień do obsługi wózków.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące niektórych zapisów nowego rozporządzenia. Zasady uznawania uprawnień państw członkowskich Unii Europejskiej do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków codzienne oraz dokonywane przez konserwatora, typowe nieprawidłowości i błędy popełniane na etapie eksploatacji.
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, przedłużki, osprzęt do podnoszenia – wymagania,
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu. Modernizacja wózków – rodzaje i zasady wyposażania wózków w dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa.
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora.
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych – rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.
 • Zmiany ustawy o dozorze technicznym wprowadzone w 2019 r.: rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

3.    Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym.
 • obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy – rozwiązania organizacyjne.
 • RESURS urządzeń – nowy obowiązek UDT eksploatujących urządzenia transportu bliskiego.

4.    Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych).podział zawiesi,

 • dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL) – obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty oraz rejestry zawiesi,
 • zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi,
 • uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji.
 • nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi.

5.    Ręczne prace transportowe.

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe.
 • Zmiany wprowadzone od dnia 01.05.2017 r. w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowe – „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
 • Zmiany w dopuszczalnych normach przewożenia ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiet), wydatek energetyczny – jak go liczyć i co to daje, podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej – nowe regulacje,
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego) – dobra praktyka i nowoczesne rozwiązania – egzoszkielety.
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN

6.    Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji.

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:2011
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin, praca na wysokości – przepisy krajowe,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa.
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników.

7.    Składowanie i magazynowanie.

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN.
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych, czasookresy przeglądów, tabliczki regałowe.
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania.

8.    Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania.

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu,
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie,
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami,
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa z ustawy kodeks pracy,
 • Odpowiedzialność karna wynikającą z ustawy Kodeks karny i ustawy o dozorze technicznym.
   

Szkolenie poprowadzi ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy, straszy inspektor pracy główny specjalista, mający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli w zakresie transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania. Prowadzący jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz biegłym sądowym w dziedzinie bhp. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkownie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach: miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz na portalu www.znamibezpiecznie.pl.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót