Logo

Obowiązki dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych - aktualności 2021

21 października 2021r., SZKOLENIE ONLINE

Dalsi użytkownicy (DU) substancji i mieszanin chemicznych są bardzo szeroką i zróżnicowaną grupą osób stosujących chemikalia w swojej działalności zawodowej. Należą do nich:

 • formulatorzy mieszanin np. producenci farb, lakierów, produktów chemii budowlanej i gospodarczej, płynów użytkowych, detergentów, środków ochrony roślin, tonerów, itp.),
 • podmioty zajmujące się przepakowywaniem chemikaliów do innych opakowań,
 • użytkownicy końcowi stosujący chemikalia w działalności zawodowej, w tym także wytwórcy wyrobów.

Celem szkolenia jest kompleksowe zaznajomienie uczestników z obowiązkami dalszych użytkowników chemikaliów (DU) wynikającymi z rozporządzeń REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym zmian przepisów karnych w ww. ustawie.
W 2018 r. zakończył się okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu REACH i obecnie wszystkie substancje chemiczne podlegające obowiązkowi rejestracji muszą być zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) przez ich producentów lub importerów. Pomimo, że rejestracja substancji nie jest obowiązkiem DU, pośrednio ma znaczny wpływ na tą grupę przedsiębiorców. Bardziej szczegółowe rozpoznanie zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne i bardziej precyzyjne określenie warunków jej bezpiecznego stosowania przekazywane DU m.in. w scenariuszach narażenia ma bezpośredni wpływ na ich działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno we własnych zakładach pracy, jak i na informacje przekazywane dalej ich odbiorcom.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2020/878 od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostanie nowy format kart charakterystyki oraz zmienione wymagania dotyczące zawartych w nich informacji, omówione zostaną terminy obowiązujące w przypadku sporządzania i aktualizacji kart.
Również od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać przepisy załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 (CLP). Załącznik ten dotyczy przekazywania zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Obowiązek przekazywania informacji dotyczy importerów i dalszych użytkowników wprowadzających do obrotu mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia fizyczne. Nowe przepisy będą wprowadzane stopniowo do 1 stycznia 2025 r.
W ramach szkolenia zostaną także wskazane najnowsze zmiany klasyfikacji i oznakowania chemikaliów w rozporządzeniu CLP, a także będą omówione wybrane akty prawne określające kolejne obowiązki podmiotów prawnych stosujących chemikalia w działalności zawodowej w zależności od ich klasyfikacji.

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie do szkolenia – podstawowe akty prawne i ich najnowsze zmiany

2. Wpływ procedur rozporządzenia REACH na dalszych użytkowników

3. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia REACH:

 • przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw;
 • zmiany formatu i wymagań dotyczących zawartości karty charakterystyki (SDS) – terminy;
 • scenariusze narażenia (SN) jako element rozszerzonej karty charakterystyki, obowiązek sprawdzenia i udokumentowania zgodności warunków operacyjnych (OC) i środków zarządzania ryzykiem (RMM) ze scenariuszem narażenia oraz działania, które należy podjąć w przypadku braku zgodności, przekazywanie informacji ze scenariuszy narażenia odbiorcom mieszanin;
 • gromadzenie informacji i przechowywanie danych;
 • substancje SVHC – lista kandydacka –obowiązki dostawcy substancji SVHC oraz mieszanin i wyrobów zawierających substancje SVHC;
 • śledzenie wszelkich zmian związanych z ograniczeniami i zezwoleniami –załączniki XIV i XVII do REACH, krajowe rozporządzenia dotyczące ograniczeń;
 • informowanie Europejskiej Agencji Chemikaliów

4. Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z rozporządzenia CLP:

 • obowiązek klasyfikacji, oznakowania i pakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem CLP – najnowsze zmiany w kryteriach klasyfikacji; nowe obowiązki wynikające z załącznika VIII do CLP, terminy przejściowe – do kiedy możliwe jest zgłaszanie mieszanin w systemie ELDIOM;
 • inne obowiązki DU wynikające z rozporządzenia CLP;

5. Inne akty prawne opierające się na klasyfikacji CLP – oznakowanie pojemników, zbiorników, rurociągów, miejsc składowania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie; substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy; prace szczególnie uciążliwe dla zdrowia kobiet; prace wzbronione młodocianym; rozporządzenie dotyczące kwalifikacji zakładów pracy jako zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (określenie kategorii Seveso), substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

6. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:

 • zastosowanie ustawy;
 • organy nadzoru oraz ich kompetencje;
 • wybrane kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy, związane z nieprzestrzeganiem przepisów rozporządzenia REACH i CLP

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego oraz obowiązujących przepisów prawnych w obszarze chemikaliów (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych, a także przepisy dotyczące specyficznych grup produktów chemicznych np. detergentów). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów. Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w klasyfikacji mieszanin chemicznych na podstawie ich składu, opracowywaniu kart charakterystyki oraz sporządzaniu oznakowania substancji i mieszanin wymaganego na podstawie ww. przepisów. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót