Logo

Magazynowanie substancji chemicznych - aktualne wymagania dla użytkowników

1. Magazynowanie chemikaliów: regulacje prawne, system Reach, system GHS - Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

2. Zagrożenia występujące w procesie magazynowania chemikaliów

 • Metody identyfikacji zagrożeń

3. Analiza Ryzyka w procesie magazynowania

4. Zasady magazynowania chemikaliów

 • Podstawowe zasady podczas magazynowania.

5. Prawo Ochrony Środowiska, a magazynowanie chemikaliów

 • Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka
 • Substancje z uwagi na które zakład jest klasyfikowany do dużego i zwiększonego ryzyka

6. Wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy

7. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów

8. Ochrona przeciwpożarowa

 • Obiekty przemysłowe i magazynowe
 • Klasy odporności pożarowej budynków. Odporność ogniowa elementów
 • Strefy pożarowe, elementy oddzielenia przeciwpożarowego
 • Drogi pożarowe. Warunki ewakuacji
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
 • Systemy sygnalizacji pożarowej
 • Urządzenia gaśnicze
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
 • Urządzenia oddymiające

9. Przepisy BHP, oznakowania

10. Magazynowanie substancji chemicznych (gazy i ciecze)

 • Bazy i stacje paliw płynnych i gazowych
 • Magazynowanie paliw do celów użytkowych

11. Magazynowanie - przeciwdziałania uwolnieniu substancji do otoczenia

12. Ocena ryzyka zawodowego przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych

Ekspert,  praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego, inż. bezpieczeństwa chemicznego i inż. bezpieczeństwa pożarowego,wykładowca, doświadczony terener.
 

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót