Logo

Stosowanie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów do żywności - przepisy UE i ich praktyczne zastosowanie

2021r., Warszawa

Stosowanie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w produkcji żywności jest obecnie uregulowane wyłącznie przepisami unijnymi. Przepisy te szczegółowo określają jakie substancje dodatkowe i w jakich  dawkach mogą być obecne w danym produkcie. Producenci żywności oraz instytucje kontrolne często mają problem z zaklasyfikowaniem produktu do odpowiedniej kategorii, co jest niezbędne do prawidłowego stosowania substancji dodatkowych w danym produkcie. Oprócz rozporządzeń unijnych Komisja opracowała lub jest w trakcie opracowania przewodników ułatwiających posługiwanie się przepisami w zakresie substancji dodatkowych oraz aromatów (przewodniki te zostaną omówione na seminarium).

Na seminarium zostaną szczegółowo omówione różne aspekty wykorzystania przepisów unijnych w praktyce, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów. Poszczególne zapisy będą omówione na przykładach konkretnych produktów.
Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są zasady stosowania substancji dodatkowych do żywności, w tym zasada przenoszenia (substancje dodatkowe wnoszone do produktu wraz ze składnikami),
 • jak przyporządkować produkt do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011, szczególnie w przypadku produktu złożonego (np. wyrobu garmażeryjnego),
 • ak stosować zasadę przenoszenia przy klasyfikacji produktu do odpowiedniej kategorii w rozporządzeniu 1129/2011,
 • jak zmieniły się przepisy w zakresie substancji dodatkowych dozwolonych do surowych wyrobów mięsnych,
 • jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie wymagań dla  substancji dodatkowych w suplementach diety,
 • do jakich produktów można stosować laki glinowe barwników,
 • jak rozróżnić barwnik od składnika żywności o właściwościach barwiących,
 • jakie są wymagania dotyczące możliwości stosowania substancji dodatkowych do aromatów,
  enzymów, substancji dodatkowych i składników odżywczych przeznaczonych do produkcji
  żywności.

Seminarium przeznaczone jest dla producentów i dystrybutorów żywności oraz dla pracowników organów urzędowej kontroli żywności pełniących nadzór nad prawidłowością stosowania substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.

1. Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
 • kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych - przyporządkowanie produktu do danej kategorii, przewodnik po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych,
 • wymagania dla produktu z danej kategorii a zasada przenoszenia
 • zmiany unijnej listy substancji dodatkowych- nowe przepisy w zakresie suplementów diety, substancje zawierające glin, nowe substancje dodatkowe lub nowe zastosowania substancji dodatkowych.
 • unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych – praktyczne znaczenie dla producentów żywności.

2. Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych:

 • przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami – problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności
 • projekt przewodnika w zakresie zasady przenoszenia (ang. carry-over)
 • plan prac Komisji Europejskiej na 2015 rok – jakich zmian w zakresie substancji dodatkowych należy się spodziewać w najbliższym czasie.

3. Unijny wykaz substancji aromatycznych oraz rozporządzenie Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego

 • zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności
 • okresy przejściowe dla aromatów
 • problemy wynikające z uregulowania aromatów dymu wędzarniczego – rozporządzenie Komisji, wędzenie tradycyjne a stosowanie aromatów dymu wędzarniczego.
 • nowe wytyczne w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie ekstraktów oraz aromatów naturalnych)

4. Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy

5. Interpretacja obowiązujących przepisów

 • deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykietach produktów
 • interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty
 • przykłady interpretacji przepisów w zakresie substancji dodatkowych w przypadkach niejednoznacznego sformułowania w akcie prawnym, np. dla produktów z nadzieniem

Kierownik Pracowni Badania Substancji Dodatkowych do Żywności w Państwowym Zakładzie Higieny - Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.
Jako przedstawicielka Polski uczestniczy w pracach Grup Roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej ds. Substancji Dodatkowych i Aromatów, a także Komisji Kodeksu Żywnościowego ds. Substancji Dodatkowych. Bierze udział w pracach dotyczących tworzonego prawa krajowego i wspólnotowego z zakresu substancji dodatkowych, opracowywaniem opinii i ekspertyz, prowadzi szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Doskonały ekspert i doświadczony trener.

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót