Logo

Oznakowanie chemikaliów w świetle wymagań rozporządzenia CLP - aktualności 2021

2022r., SZKOLENIE ONLINE

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zasad pakowania i oznakowania chemikaliów obowiązujących w świetle rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP). W ramach szkolenia omówione zastaną zarówno zasady sporządzania i umieszczania etykiet na opakowaniach, jak i szczegółowy zakres informacji wymaganych na oznakowaniu, w tym zasady umieszczania niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI), którego zamieszczanie na oznakowaniu będzie obowiązywać stopniowo od 1 stycznia 2021 r. Ostatnim blokiem zagadnień będą przepisy dotyczące opakowań i szczególne zasady dotyczące pakowania w rozporządzeniu CLP.

 

 1. Wprowadzenie do szkolenia - podstawy prawne oznakowania – rozporządzenie CLP, wybrane przepisy załącznika XVII do rozporządzenia REACH; zasady i terminy aktualizacji etykiet
   
 2. Krótka informacja o klasyfikacji wg CLP – klasy i kategorie zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H), umieszczanie klasyfikacji i elementów oznakowania w kartach charakterystyki
   
 3. Informowanie o zagrożeniach na etykietach:
  •    ogólne zasady sporządzania i umieszczania etykiet na opakowaniach;
  •    wykaz informacji, które muszą być zamieszczone na etykiecie i ich rozmieszczenie;
  •    wymagane rozmiary etykiet i znaków ostrzegawczych;
   
 4. Szczegółowe omówienie informacji zamieszczanych na etykiecie:
  •    identyfikator produktu w przypadku substancji i w przypadku mieszaniny;
  •    piktogramy i zasady pierwszeństwa przy ich wyborze;
  •    hasła ostrzegawcze;
  •    zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) – brzmienie zwrotów H oraz zasady pierwszeństwa przy ich wyborze;
  •    zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P) – brzmienie zwrotów P oraz zasady doboru i pierwszeństwa zwrotów P;
   
 5.  Informacje uzupełniające na etykiecie – szczególne zasady dotyczące oznakowania niektórych substancji i mieszanin:
  •    informacje uzupełniające o zagrożeniach – zwroty EUH0xx;
  •    szczególne zasady dotyczące uzupełniających elementów etykiety dla niektórych mieszanin – zwroty EUH2xx;
  •    szczególne zasady dotyczące oznakowania środków ochrony roślin – zwrot EUH401;
  •    detergenty oraz farby i lakiery jako przykład umieszczania informacji uzupełniających wynikających z innych przepisów wspólnotowych
   
 6. NOWOŚĆ: wymóg zamieszczania na oznakowaniu niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej UFI – jakich mieszanin dotyczy, sposób umieszczania numeru UFI na oznakowaniu – obowiązujące terminy;
   
 7. Wyłączenia i odstępstwa od wymagań dotyczących oznakowania i opakowania
   
 8. Przepisy dotyczące opakowań w CLP oraz szczególne zasady dotyczące pakowania:
  •    zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci;
  •    wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie;
  •    wymagania dotyczące pakowania płynnych detergentów przeznaczonych do prania dla konsumentów, w opakowaniach rozpuszczalnych do jednorazowego użycia.

   

Ekspert zajmujący się problematyką bezpieczeństwa chemicznego, w tym obowiązkami producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów, klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych, sporządzaniem kart charakterystyki. Jest współautorem projektów aktów prawnych w tym zakresie. Doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Powrót