Logo

Zarządzanie budynkami i innymi obiektami budowlanymi - wg aktualnych przepisów Prawa budowlanego

2021r., Warszawa

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów regulujących użytkowanie obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnicy dowiedzą się również, jak zgodnie z przepisami przeprowadzać obowiązkowe kontrole budynków, dodatkowe przeglądy stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz roboty budowlane typu konserwacje, remonty, modernizacje i rozbudowy. Pozwoli to uniknąć błędów i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach budowlanych, a przede wszystkim zapobiec poważnym awariom.

ZAKRES PROGRAMOWY:

 1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia
   
 2. Warunki prawne przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:
 • obowiązki inwestora (związane z tym - wymagania w stosunku do wykonawcy) przed przystąpieniem do użytkowania budynku,
 • najnowsze przepisy Prawa Budowlanego dotyczącego zawiadomienia - zgłoszenia zamiaru użytkowania budynku (w tym: kiedy występuje)
 • obligatoryjność uzyskania pozwolenia na użytkowanie w NB),
 • dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zamiaru użytkowania (obiektu budowlanego – np. sieci, budynku), obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego przez NB.
 1. Zasady (wg przepisów obowiązującego prawa  i zmian przewidzianych w 2017 r.)  prawidłowego użytkowania i eksploatacji obiektu budowlanego:
 • aktualnie obowiązkowe przeglądy okresowe i kontrole obiektów budowlanych - zgodnie z najnowszymi wymaganiami Prawa budowlanego (kto za co odpowiada, kiedy i w jakich terminach oraz kto może je wykonywać),
 • obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego szczególnie po okresie zimowym,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wymagane dokumenty - procedury i postępowanie administracyjne – akceptacje i zgody,
 • odpowiedzialność właściciela (zarządcy) za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, jego stan techniczny i powodowanie zagrożenia dla: życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska,
 • przykłady z życia najczęstszych przyczyn występowania zaniedbań, złego stanu technicznego obiektów budowlanych i zagrożeń tym spowodowanych – zapobieganie, profilaktyka, zasady i sposoby ich usuwania.
 1. Kontrole obiektu budowlanego – szczegółowo ich rodzaje i zakres:
 • kontrola użytkowania budynku i obowiązkowe przeglądy: tzw. półroczne, roczne, pięcioletnie, każdorazowe, tzw "nadzwyczajne” – jednorazowe oraz kontrola kotów instalacji grzewczych i chłodniczych,
 • osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i ich elementów (ich niezbędne kwalifikacje i potwierdzające to odpowiednie dokumenty).
 1. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego - w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
 1. Obowiązek prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego – KOB”:
 • zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • obowiązkowe – zgodne z rozporządzeniem elementy książki,
 • kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki (kogo można upoważnić do jej prowadzenia),
 • przykłady praktyczne wpisów w KOB.
 1. Zgodne z Prawem budowlanym zasady prowadzenia robót budowlanych w użytkowanym obiekcie - budynku:
 • konserwacje po okresie zimowym i nie tylko,
 • remonty,
 • przebudowy (nadbudowy), modernizacje,
 • procedury prawidłowego ich przeprowadzania i związane z tym obowiązki właściciela - zarządcy (pozwolenia i uzgodnienia - przykłady z życia takich robót).
 1. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

 

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca
  szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.  

Powrót