Logo

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI w świetle aktualnego ustawodawstwa i wytycznych UE

2021r., SZKOLENIE ONLINE, GODZ. 9:00 - 15:00

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Zostaną przedstawione wymagania jakie muszą spełniać wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganej dokumentacji - deklaracji zgodności oraz wyników badań potwierdzających zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami UE.
Na szkoleniu zostaną omówione przykładowe dokumenty oraz zgłoszone przez uczestników problemy.

 

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania aktualnych przepisów prawa Unii Europejskiej i krajowego dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (opakowań, elementów maszyn i innych materiałów do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością).

 

Szkolenie zapewnia przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w zakresie badań migracji oraz opracowania i weryfikacji wymaganych dokumentów potwierdzających zgodność z przepisami, w tym deklaracji zgodności oraz analizy zagrożeń związanych z poszczególnymi rodzajami materiałów do kontaktu z żywnością. Uczestnik będzie posiadał niezbędne informacje w celu spełnienia wymagań organów kontrolujących materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności oraz producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności) oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania materiałów  opakowaniowych.

 

I Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia z:

 • tworzyw sztucznych;
 • metali;
 • papieru i tektury (w tym z makulatury)
 • zadrukowanych opakowań
 • wyrobów powlekanych powłokami organicznymi i nieorganicznymi
 • wyrobów gumowych
 • wyrobów ceramicznych i szklanych
 • farb drukarskich, lakierów, klejów


II Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Deklaracja zgodności
 • Identyfikowalność (system traceability)


III Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
 • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające – przykładowe dokumenty, informacje jakie powinny zawierać
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku.


III Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z najnowszymi zmianami:

 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu  z żywnością, limity migracji globalnej, specyficznej, wymagania odnośnie składu chemicznego
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania, badania organoleptyczne
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka


IV Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • nowe wymagania dla lakierów I powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
 • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci


V Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia dla:

 • stali nierdzewnej;
 • aluminium;
 • szkła;
 • gumy, silikonu;
 • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.


VI Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności


VII Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
 • Deklaracja zgodności dla materiałów opakowaniowych wyprodukowanych z tworzyw sztucznych z recyklingu
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności


VIII Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności

 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
 • Najnowsze opinie EFSA dotyczących m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
 • Planowana zmiana rozporządzenia nr 450/2009, ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
 • Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z przepisami
 • Znakowanie

 

 • Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 • Ekspert Ministerstwa Zdrowia w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach której opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Przedstawiciel Polski w pracach sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych i Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością, w ramach której opracowywane są metody badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
 • Przedstawiciel Polski w pracach Grupy Roboczej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ds. materiałów wykonanych z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne.
 • Prowadzi szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnia wsparcie merytoryczne dla organów centralnych, w tym dla MZ, GIS i MRiRW z zakresu bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością.
 • Autor licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz wystąpień medialnych.
 

Szkolenie online odbywa się w podobny sposób jak szkolenie stacjonarne, z tą tylko różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania/pracy.

Transmisja audio-wideo odbywa się w czasie rzeczywistym. Trener prowadząc szkolenie omawia poszczególne zagadnienia wykorzystując  prezentację. Uczestnik na swoim ekranie widzi „na żywo” trenera  i materiały, które prezentuje. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, ze uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania szkolącemu. Poza tym przewidziana jest również dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi podczas której można wyjaśnić wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami.
Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Powrót